Aanbestedingstafel #5: Richtlijn Proportionele Voorselecties is een stap verder

"De richtlijn moet een stappenplan worden, die de fouten in de voorselectie eruit filtert"

5 juni 2018

Op 14 mei organiseerde de BNA de vijfde editie van de BNA-Aanbestedingstafel. Een gezelschap van architecten, adviseurs en opdrachtgevers verzamelde zich om de verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. De avond stond in het teken van proportionele voorselecties. Ook is kort stilgestaan bij de STB als vraagspecificatie in selecties. Besloten is de gepresenteerde conceptrichtlijn voor proportionele voorselecties verder uit te werken en na de zomer te presenteren.

Verbetering vanuit de praktijk
De BNA organiseert periodiek een Aanbestedingstafel om samen met stakeholders bottom-up vanuit de praktijk het aanbesteden van architectuuropdrachten te verbeteren. Daarbij zoeken we aansluiting en kruisbestuiving met andere initiatieven, zoals de ‘Marktvisie van het rijk’ en het ‘Programma Beter Aanbesteden’ van Ministerie EZK.  De inzet is om tot concreet toepasbare producten te komen die een oplossing bieden voor geconstateerde knelpunten en breed onderschreven worden. Tijdens de vorige Aanbestedingstafel is de Richtlijn Gezonde Architectenselecties gepresenteerd, die handreikingen biedt om de tenderkosten te beperken. Tevens werd een werkgroep samengesteld om een nieuwe richtlijn op te stellen om een ander probleem te adresseren: de gebrekkige informatievoorziening en strenge ervaringseisen in veel eerste rondes bij architectenselecties.

Kerncompetentie centraal
Tijdens de vijfde Aanbestedingstafel werd de voortgang van voornoemde werkgroep besproken. De gepresenteerde conceptrichtlijn biedt een op de architectensector toegesneden invulling van de aanwijzingen in de ‘Gids Proportionaliteit’. Het schrijfproces is er een van stapsgewijze verdieping. De werkgroep wilde de Aanbestedingstafel benutten om feedback te krijgen: zitten we op de goede weg, worden alle issues geadresseerd en hoe kunnen we nog een kwalitatieve slag maken? De aanwezigen vonden de conceptrichtlijn een goede basis om verder uit te werken. Ook werden waardevolle suggesties gedaan om de richtlijn aan te scherpen. De richtlijn moet nadrukkelijk uitgaan van het perspectief van de (onervaren) opdrachtgever en moet geschreven worden als een soort stappenplan: welke stappen moet de opdrachtgever zetten om op een proportionele en efficiënte wijze vijf architecten te selecteren die een offerte mogen uitbrengen? Het grote knelpunt zijn de kerncompetenties. Hoe kies je passende kerncompetenties, hoe kan de architect die aantonen en aan welke voorwaarden moeten de bewijsmiddelen voldoen? Ook is het belangrijk om het draagvlak te verbreden en met name opdrachtgevers te betrekken, zodat we straks een ‘paritaire’ richtlijn hebben.

Standaardtaakbeschrijving (STB)
De Aanbestedingstafel was ook een goed moment om te kijken hoe de buitenwereld tegen ‘onze’ STB  aankijkt. De BNA ontvangt signalen dat vraagspecificaties in selecties op basis van de STB, niet goed aansluiten op de praktijk. De vaste fasering wordt steeds meer fluïde, onder invloed van technologische ontwikkelingen, duurzaamheidsambities en geïntegreerde contracten. Bovendien zitten niet alle hedendaagse taken er goed in. Ook zijn er opdrachtgevers die af willen van het ‘afvinken van taken’ en toe willen naar een vraagspecificatie waarin het behalen van doelen centraal staat. Daarom denkt de BNA na over de toekomst van de STB. De aanwezigen herkennen het geschetste beeld. Het is aan de BNA om het voortouw te nemen in het aanpassen van de STB of een opvolger te ontwikkelen.

Vervolg
De werkgroep gaat met de suggesties aan de slag. Het streven is om na de zomer tijdens de volgende Aanbestedingstafel een uitgewerkte en breed gedragen richtlijn te presenteren.

Lees hier het volledige verslag van Aanbestedingstafel #5.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 06 nov, 2018

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Conform haar Marktvisie wil het Rijksvastgoedbedrijf de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Door haar inkoopplanning te delen, kunnen architecten in een vroeg stadium checken welke opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf de komende tijd aanbesteed zullen

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Nieuws / 23 okt, 2018

Nationale handreiking tenderkostenvergoeding gepubliceerd

De nieuwe Handreiking Tenderkostenvergoeding helpt aanbesteders, waaronder gemeenten, om de tenderkosten te beteugelen en als het niet anders kan een redelijke tenderkostenvergoeding vast te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat

Nationale handreiking tenderkostenvergoeding gepubliceerd

Nieuws / 17 mei, 2018

Overheid, neem het voortouw, ga paritair

Tijdens een recente bijeenkomst met MKB-Nederland hield BNA-directeur Fred Schoorl een kritisch betoog over aanbestedingen. Daarop besloot de Vaste Kamercommissie EZK om 16 mei een rondetafelbijeenkomst te organiseren over het Programma Beter Aanbesteden en de

Overheid, neem het voortouw, ga paritair

Nieuws / 17 apr, 2018

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Dankzij een lobby van BNA en NLingenieurs heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) onderkend dat architecten en ingenieurs een bijzondere positie innemen in de gemeentelijke inkoop. Om die reden heeft de VNG de toelichting

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Inloggen op BNA

(Sluiten)