Waar moet je op letten?

Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze voorwaarden voor de events en de BNA-shop

De Ziner Tiel, inzending Beste Gebouw van het Jaar 2018

Bekijk hier de algemene voorwaarden die gelden voor BNA activiteiten.

Per 1 september 2016

Artikel 1 – definities

1.1 Activiteit: de door de BNA georganiseerde evenement (bijeenkomst of lezing);
1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
1.3 BNA: BNA branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus
1.4 Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met de BNA heeft gesloten;
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de BNA en de Deelnemer inzake de deelname aan een Activiteit;
1.6 Partijen: BNA en Deelnemer gezamenlijk

Artikel 2 – Algemeen
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van de BNA , voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
2.4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van de BNA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De informatie die bij een aanbieding of offerte is verstrekt, is uitsluitend informatief en bindt de BNA niet.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven
4.1 De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen en/of tarieven zijn, voor zover niet anders vermeld, exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 De BNA behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
4.3 Voor leden en medewerkers van Architectenbureaus van leden van de BNA geldt de bij de Activiteit vermelde ledenprijs voor deelname aan een evenement. Voor andere Deelnemers en geldt een toeslag.
4.4 De prijs die voor de Activiteit in rekening wordt gebracht, is de prijs zoals die geldt in de periode dat de Activiteit plaatsvindt, zoals vermeld in de aankondiging op het moment van aanmelding.

Artikel 5 – Deelname
5.1 De Activiteiten zijn toegankelijk voor architecten, ontwerpers en medewerkers van architectenbureaus. Anderen worden slechts tot deelname aan een Activiteit toegelaten na goedkeuring door de BNA . Zij dienen zich hiervoor te wenden tot de BNA .

Artikel 6 – Aanmelding en toelating
6.1 Aanmelding voor een Activiteit dient te geschieden door het aanmeldingsformulier op de website van de BNA (mijn.bna.nl) volledig en juist in te vullen, tenzij op voornoemde website en/of in de aankondiging van de Activiteit een andere inschrijfwijze is voorgeschreven.
6.2 Aanmelding via de website van de BNA kan tot uiterlijk 2 werkdagen vóór de dag waarop de Activiteit zal plaatsvinden, tenzij bij de Activiteit een andere aanmeldingstermijn is vermeld.
6.3 Aanmeldingen worden door de BNA op volgorde van binnenkomst behandeld.
6.4 De BNA kan toelatingseisen stellen aan de Deelnemer. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder meer het opleidingsniveau, taalvaardigheid, beroepspraktijkervaring, functie en aard van de dagelijkse activiteiten in de beroepspraktijk.

Artikel 7 – Overeenkomsten
7.1 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Deelnemer zich in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden heeft aangemeld en de Deelnemer een bevestiging van inschrijving van de BNA heeft ontvangen.
7.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de aanbieding of offerte van de BNA en deze Algemene Voorwaarden.
7.3 De BNA zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
7.4 De BNA heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de Activiteit en bewaakt de kwaliteit.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Bij aanmelding voor een Activiteit overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden hebben leden van de BNA mogelijkheid om het deelnamegeld binnen 30 dagen na de datum die op de ontvangen factuur is vermeld, te voldoen. Niet BNA-leden dienen het deelnamegeld direct na ontvangst van de factuur te voldoen.

8.2 De Deelnemer is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend. Onverminderd de aan de BNA verder toekomende rechten is de BNA alsdan bevoegd een rente over het achterstallige bedrag te heffen van 1% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de desbetreffende vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening.
8.3 Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen.
8.4 De Deelnemer is bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van zijn betalingsverplichting steeds verplicht aan de BNA alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te vergoeden.
8.5 Indien de Deelnemer in verzuim is zoals bedoeld in artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden, is de BNA onder meer gerechtigd de Deelnemer de toegang tot de Activiteit te weigeren, de toezending van (cursus)materiaal stop te zetten en af te zien van het toesturen van een deelnamecertificaat.
8.6 In het geval de werkgever van de Deelnemer voor betaling van het deelnamegeld moet zorgdragen, maar deze in gebreke blijft, is de Deelnemer verantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van het deelnamegeld.

Artikel 9 – Annulering door Deelnemer of vervanging
9.1 Annulering door de Deelnemer dient schriftelijk (per e-mail) plaats te vinden bij de BNA .
9.2 Tot drie weken voor aanvang van de activiteit geschiedt een annulering door de Deelnemer kosteloos.
9.3 Bij annulering tussen drie weken en 72 uur voor aanvang van de Activiteit is de Deelnemer 50% van het totale deelnamegeld verschuldigd. Indien licentiekosten van toepassing zijn, zijn deze voor 100% verschuldigd.
9.4 Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van de Activiteit is de Deelnemer het totale deelnamegeld (inclusief licentiekosten) verschuldigd.
9.5 Bij verhindering kan de Deelnemer zich tot aanvang van de Activiteit, zonder bijbetaling, door een collega laten vervangen, mits dit van tevoren aan de BNA is gemeld en deze plaatsvervanger naar inschatting van de BNA voldoet aan de eventuele toelatingseisen. Tijdens de Activiteit is vervanging door een collega slechts toegestaan, indien dit de normale gang van zaken niet verstoord. Dit is ter beoordeling aan de docent.
9.6 Het is mogelijk dat door de BNA ingekochte Activiteiten aangepaste voorwaarden voor annulering gelden. Indien dit het geval is, wordt dit uitdrukkelijk bij de aanbieding of offerte vermeld. Deze aangepaste voorwaarden komen in dat geval in de plaats van artikel 9.2 tot en met 9.4 van deze Algemene Voorwaarden.
9.7 Wanneer de BNA Academie door omstandigheden de trainingsdatum wijzigt, heb je twee weken om je kosteloos af te melden voor de bijeenkomst/training. Wanneer de BNA Academie geen bericht ontvangt, ga je akkoord met de data aanpassing.

Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging door Deelnemer
10.1 Indien de Deelnemer zijn deelname aan de Activiteit tussentijds wenst te beëindigen, dient hij dit schriftelijk (per e-mail) aan de BNA te berichten.
10.2 Indien de Deelnemer zijn deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de Activiteit deelneemt, vindt geen restitutie van het deelnamegeld plaats.

Artikel 11 – Wijzigingen of annulering door BNA
11.1 De BNA is gerechtigd de data en/of locaties van een Activiteit zonder opgaaf van redenen te wijzigen, in welk geval de Deelnemer recht heeft zijn inschrijving te annuleren en op restitutie van zijn volledige deelnamegeld, voor zover aantoonbaar voldaan. De Deelnemer zal hierover schriftelijk door de BNA worden geïnformeerd.
11.2 De BNA is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de Activiteit of onderdelen daarvan organisatorisch en/of inhoudelijke te wijzigen, in welk geval de Deelnemer recht heeft zijn inschrijving te annuleren en op restitutie van zijn volledige deelnamegeld, voor zover aantoonbaar voldaan. De Deelnemer zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
11.3 De BNA is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de Activiteit of onderdelen daarvan te annuleren, in welk geval de Deelnemer recht heeft op restitutie van het volledige deelnamegeld.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding door BNA
De BNA is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat zij tot schadevergoeding aan de Deelnemer gehouden is, en onverminderd het recht om – in plaats van ontbinding of opschorting – nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien de Deelnemer tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting.
12.1 Indien de BNA de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van de BNA op de Deelnemer direct opeisbaar.
12.2 De Deelnemer is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan de BNA alle in redelijkheid door de BNA gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan de BNA kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan de schuld van de BNA en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor rekening van de BNA komt.
13.2 Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen van welke aard ook, werkstakingen, (natuur)rampen, gebrek aan personeel en tekortkomingen van derden die door de BNA ten behoeve van de Activiteit zijn ingeschakeld.
13.3 In geval van overmacht zal de BNA de Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen en berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
13.4 In geval van overmacht is de BNA gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst gedurende de overmacht op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst blijft de Deelnemer tot betaling gehouden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 De BNA aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door de Deelnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van de BNA wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
14.2 Buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid van de BNA beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende Activiteit in rekening is gebracht, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.3 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de BNA aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de BNA toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
14.4 De BNA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de BNA of haar ondergeschikten.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten
15.1 De BNA behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
15.2 De door de BNA verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door de Deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BNA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derde worden verstrekt of in gebruik worden gegeven.
15.3 Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Privacy
16.1 Alle gegevens die Deelnemer verstrekt teneinde zich bij de BNA in te schrijven voor een Activiteit worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door de BNA in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door de BNA .
16.2 Door het ondertekenen van de Overeenkomst geeft de Deelnemer de BNA toestemming de gegevens bedoeld in lid 1 van dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in lid 1 van dit artikel.
16.3 Indien een evenement gesponsord wordt, wordt de deelnemerslijst van het event gedeeld met de strategische partners van de BNA. De BNA streeft naar het genereren van additionele externe inkomsten met als doel de organisatiekracht van de BNA op niveau te houden en waar mogelijk uit te breiden. Zowel de partners als de BNA hebben op lange termijn de wens om een strategisch en passend sponsorbeleid te kunnen voeren, waarbij gezocht wordt naar aansluitende inhoudelijke uitgangspunten op basis van wederkerigheid, samenwerking en onafhankelijkheid.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Bevoegde rechter
18.1 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam