Praktische handreiking voor bepaling gunningscriteria beschikbaar

Vanaf heden is de Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria (v/h De EMVI-TOOL’) beschikbaar. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Nevi en de brancheorganisaties BNA, Cumela, MKB INFRA en Techniek Nederland. Deze tool biedt de inkooppraktijk een overzichtelijk afwegingskader voor de bepaling van gunningscriteria die innovatiegericht en duurzaam inkopen bevorderen. De tool is in de praktijk uitvoerig getest door inkopers en ondernemers en daarbij positief beoordeeld. Gebruik van de tool wordt van harte aanbevolen door de opstellers om de inkooppraktijk verder te professionaliseren.

In de dagelijkse aanbestedingspraktijk is het vooral belangrijk om de juiste gunningscriteria te kiezen en deze te integreren in een effectieve gunningsmethodiek. Te vaak sneuvelen ambities in ondoordachte gunningsmethodieken. De handreiking biedt een overzichtelijk stappenplan om tot een effectieve gunningsmethodiek te komen. Naast een korte schets van de wettelijke grondslagen voor gunningscriteria en de bijbehorende praktijk vormt dit stappenplan dan ook de kern van de publicatie. Daarbij komt ook aan de orde welke randvoorwaarden bij de operationalisering van de gunningscriteria op opdrachtniveau van belang zijn. Naast de algemene randvoorwaarden worden inhoudelijke criteria en daarvoor al beschikbare tools en methodieken nader in een bijlage belicht.

De Handreiking geeft invulling aan de actiepunten 16 en 17 van de Actieagenda Beter Aanbesteden. Het project Beter Aanbesteden is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Momenteel wordt gewerkt aan een meerjarig vervolg op dit programma. De focus ligt daarbij op betere toepassing van de beschikbare tools.