Slotpresentatie 29 juni 2016

'Snelweg en stad'- de uitkomsten

Start: 29 juni 2016 tot 29 juni 2016

Op 29 juni presenteerden de 7 ontwerpteams, die in het voorjaar van 2016 hebben gestudeerd op de toekomst van de Nederlandse stedelijke ringwegen, tijdens een goed bezochte middag aan de TU Delft hun conclusies en ontwerpvoorstellen.

De teams keken gedurende 5 maanden naar scenario’s voor de toekomstige mobiliteit (elektrische auto’s, automatisch rijden, elektrische fietsen, en slimme combinaties van deze modaliteiten) en formuleerden adviezen voor de bereikbaarheid en de ontwikkeling van locaties bij de Ring Amsterdam (A10), de Ring Rotterdam (A13 en A20) en de Ring Utrecht Oost (Utrecht Science Park).

Wat opviel is dat de ringwegen in de visie van teams steeds meer ‘inter’stedelijke  overgangsgebieden worden, waar de binnenstedelijke zone van vooral voetgangers en fietsers, deelauto’s en OV wordt doorgetrokken naar ‘buiten’stedelijke woon-, werk- en recreatiemilieus die traditioneel auto-dominant zijn. Voor de ringwegen betekent dit dat zij in de toekomst waarschijnlijk belangrijke schakels zullen worden, overstapplaatsen, logistieke hubs, waar mensen en goederen van een grootschaliger systeem naar een fijnmaziger, slimmer, vernieuwender binnenstedelijk systeem zullen wisselen.

De ontwerpteams keken goed naar de directe omgeving van de snelwegen, zones die nu vaak onaantrekkelijk zijn en zo de barrièrewerking van de snelweg nog versterken. In de toekomst, als optimaal gebruik van de snelweg en de verminderde uitstoot van de volgende generatie voertuigen zijn verwezenlijkt, zouden deze  zones  nieuwe woonmilieus  en levendige, groene verbindingen kunnen worden tussen de wijken aan weerszijden van de snelweg.

Dat hiervoor slimme coalities nodig zijn, andere manieren van samenwerking tussen Rijk (Ministerie IenM en Rijkswaterstaat), provincies, gemeenten en de ontwerpende disciplines, werd door de stakeholders die deelnamen aan het afsluitende debat unaniem onderschreven.

De visies en ontwerpen  worden tezamen met de lessons learnt na de zomer verwerkt in een publicatie, deze wordt begin februari 2017 gepresenteerd.

 

 

Inloggen op BNA

(Sluiten)