Onredelijke betalingstermijnen aan banden gelegd

22 augustus 2017

Betaalgedrag van grote opdrachtgevers is veel architecten een doorn in het oog. Regelmatig bedingen zij onredelijke betalingstermijnen. Dat is echter veranderd: sinds 1 juli 2017 zijn betalingstermijnen van meer dan 60 dagen niet meer toegestaan.

Slechte betaalmoraal
Tenzij partijen anders afspreken, geldt de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Zo staat het ook in de DNR2011 (artikel 56 lid 4). Meestal worden er wel expliciete afspraken gemaakt over betaaltermijnen. Tot 2013 mochten partijen zelf een redelijke betaaltermijn vaststellen. Vaak pakte dat ongunstig uit voor de architect. Gedurende de economische crisis werden zij regelmatig geconfronteerd met eenzijdig opgestelde inkoopvoorwaarden en onderaannemingscontracten waarin onredelijk lange betaaltermijnen gesteld werden. Daardoor raakten bureaus nog verder in de financiële problemen, te meer daar zij erg afhankelijk waren van die opdrachtgever(s). Niet akkoord gaan met de betalingstermijnen betekende bovendien geen nieuwe opdracht.

Maximale betalingstermijn
Om het betalingsgedrag van bedrijven en overheden te verbeteren is op 16 maart 2013 de Wet ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van kracht. Deze wet stelt de betalingstermijnen tussen bedrijven en overheden en bedrijven onderling wettelijk vast. In beginsel geldt voor overheidsinstanties een maximale betalingstermijn van dertig dagen. Slechts in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. Tussen bedrijven onderling geldt in beginsel een maximale betalingstermijn van 60 dagen. Daar mag echter van afgeweken worden indien beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen én de verruimde betalingstermijn niet ‘kennelijk onbillijk’ is voor de schuldeiser.

Door deze escape kunnen grote ondernemingen nog steeds langere betaaltermijnen opleggen aan een architectenbureau. Wanneer is een betalingstermijn van meer dan 60 dagen ‘’kennelijk onbillijk’? Architecten zijn vaak afhankelijk van grote private opdrachtgevers en voelen zich daarom gedwongen om toch maar in te stemmen met de langere betalingstermijn.

Bescherming MKB
Ook de politiek ziet in dat de wettelijke betalingstermijnen MKB-ondernemers onvoldoende beschermen tegen de machtspositie van grote ondernemingen. Daarom is de wet per 1 juli andermaal aangepast. Dat is goed nieuws voor architectenbureaus. Vanaf die datum mogen grote ondernemingen geen betalingstermijnen van meer dan 60 dagen overeenkomen met MKB-leveranciers. Doet een grote onderneming dat toch, dan is dat nietig en wordt de betalingstermijn van rechtswege omgezet in een termijn van 30 dagen. Betaalt de grote onderneming vervolgens pas na 30 dagen, dan is zij wettelijke handelsrente verschuldigd over de overschrijding van de termijn van 30 dagen. Daarnaast kan de MKB-leverancier de buitengerechtelijke incassokosten vorderen, met een minimumbedrag van € 40.

Deze vordering blijft 5 jaar in rechte afdwingbaar. De MKB-leverancier kan daardoor wachten met het instellen van een dergelijke vordering totdat de handelsrelatie met de grote onderneming geëindigd is, of alsnog tot actie overgaan indien latere facturen ook te laat betaald worden. De MKB-leverancier kan niet contractueel afstand doen van zijn recht om een dergelijke vordering in te stellen.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 04 okt, 2018

Leveringsvoorwaarden BNA nog steeds de standaard

De hoogconjunctuur in de bouw zet door. Meer werk betekent ook meer contracten. Bureaus hanteren meestal de leveringsvoorwaarden die de BNA beschikbaar stelt. De Nieuwe Regeling (DNR) is voor opdrachten in de zakelijke markt de

Leveringsvoorwaarden BNA nog steeds de standaard

Nieuws / 07 aug, 2018

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Internationaal werkende Nederlandse architecten kiezen een duidelijk profiel voor de internationale markt. Dat blijkt uit onderzoek onder architectenbureaus die deelnemen aan het programma BNA International. Hun buitenlands succes is gebaseerd op duurzame ontwikkeling, een integrale

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Nieuws / 30 apr, 2018

Hoogste tijd voor duidelijk begrensde aansprakelijkheid

Brancheverenigingen BNA en NLingenieurs hebben een Handreiking Aansprakelijkheid ontwikkeld om te komen tot betere afspraken over en omgang met contractuele aansprakelijkheden. Tijdens de crisis is de gewoonte gegroeid om projectrisico’s in contracten zoveel mogelijk eenzijdig

Hoogste tijd voor duidelijk begrensde aansprakelijkheid

Nieuws / 24 apr, 2018

Één jaar De Bouwagenda

Op 19 april jl stond De Bouwagenda stil bij haar éénjarig bestaan tijdens een congres in Den Haag. Op deze dag overhandigde taskforce voorzitter Bernard Wientjes het verantwoordingsdocument ‘Eén jaar De Bouwagenda’ aan minister Ollongren, van

Één jaar De Bouwagenda

Inloggen op BNA

(Sluiten)