Onredelijke betalingstermijnen aan banden gelegd

22 augustus 2017

Betaalgedrag van grote opdrachtgevers is veel architecten een doorn in het oog. Regelmatig bedingen zij onredelijke betalingstermijnen. Dat is echter veranderd: sinds 1 juli 2017 zijn betalingstermijnen van meer dan 60 dagen niet meer toegestaan.

Slechte betaalmoraal
Tenzij partijen anders afspreken, geldt de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Zo staat het ook in de DNR2011 (artikel 56 lid 4). Meestal worden er wel expliciete afspraken gemaakt over betaaltermijnen. Tot 2013 mochten partijen zelf een redelijke betaaltermijn vaststellen. Vaak pakte dat ongunstig uit voor de architect. Gedurende de economische crisis werden zij regelmatig geconfronteerd met eenzijdig opgestelde inkoopvoorwaarden en onderaannemingscontracten waarin onredelijk lange betaaltermijnen gesteld werden. Daardoor raakten bureaus nog verder in de financiële problemen, te meer daar zij erg afhankelijk waren van die opdrachtgever(s). Niet akkoord gaan met de betalingstermijnen betekende bovendien geen nieuwe opdracht.

Maximale betalingstermijn
Om het betalingsgedrag van bedrijven en overheden te verbeteren is op 16 maart 2013 de Wet ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van kracht. Deze wet stelt de betalingstermijnen tussen bedrijven en overheden en bedrijven onderling wettelijk vast. In beginsel geldt voor overheidsinstanties een maximale betalingstermijn van dertig dagen. Slechts in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. Tussen bedrijven onderling geldt in beginsel een maximale betalingstermijn van 60 dagen. Daar mag echter van afgeweken worden indien beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen én de verruimde betalingstermijn niet ‘kennelijk onbillijk’ is voor de schuldeiser.

Door deze escape kunnen grote ondernemingen nog steeds langere betaaltermijnen opleggen aan een architectenbureau. Wanneer is een betalingstermijn van meer dan 60 dagen ‘’kennelijk onbillijk’? Architecten zijn vaak afhankelijk van grote private opdrachtgevers en voelen zich daarom gedwongen om toch maar in te stemmen met de langere betalingstermijn.

Bescherming MKB
Ook de politiek ziet in dat de wettelijke betalingstermijnen MKB-ondernemers onvoldoende beschermen tegen de machtspositie van grote ondernemingen. Daarom is de wet per 1 juli andermaal aangepast. Dat is goed nieuws voor architectenbureaus. Vanaf die datum mogen grote ondernemingen geen betalingstermijnen van meer dan 60 dagen overeenkomen met MKB-leveranciers. Doet een grote onderneming dat toch, dan is dat nietig en wordt de betalingstermijn van rechtswege omgezet in een termijn van 30 dagen. Betaalt de grote onderneming vervolgens pas na 30 dagen, dan is zij wettelijke handelsrente verschuldigd over de overschrijding van de termijn van 30 dagen. Daarnaast kan de MKB-leverancier de buitengerechtelijke incassokosten vorderen, met een minimumbedrag van € 40.

Deze vordering blijft 5 jaar in rechte afdwingbaar. De MKB-leverancier kan daardoor wachten met het instellen van een dergelijke vordering totdat de handelsrelatie met de grote onderneming geëindigd is, of alsnog tot actie overgaan indien latere facturen ook te laat betaald worden. De MKB-leverancier kan niet contractueel afstand doen van zijn recht om een dergelijke vordering in te stellen.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 03 aug 2018

JOIN the PRIDE

  • Type: overig
  • Locatie: Pension Homeland, Amsterdam
  • Organisatie: BNA
JOIN the PRIDE

Nieuws / 24 apr, 2018

Één jaar De Bouwagenda

Op 19 april jl stond De Bouwagenda stil bij haar éénjarig bestaan tijdens een congres in Den Haag. Op deze dag overhandigde taskforce voorzitter Bernard Wientjes het verantwoordingsdocument ‘Eén jaar De Bouwagenda’ aan minister Ollongren, van

Één jaar De Bouwagenda

Nieuws / 19 apr, 2018

De toekomstige rol van de architect

Vier jaar lang hebben de Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit Nijmegen in nauwe samenwerking met de BNA onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de rollen die architectenbureaus in het bouwproces vervullen. De positie van de

De toekomstige rol van de architect

Nieuws / 03 okt, 2017

‘Belang eerlijk marktgedrag blijven uitdragen’

Ook in een aantrekkende economie blijft eerlijk marktgedrag van belang, onder meer om opdrachtgevers zekerheid en kwaliteit te bieden. De BNA biedt de leden daarvoor voldoende handvatten met de cao, de BNA-gedragscode en de Richtlijn

‘Belang eerlijk marktgedrag blijven uitdragen’

Nieuws / 19 sep, 2017

Nieuwe modelcontracten beschikbaar

De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft nieuwe modelcontracten opgesteld voor de deelnemers aan de beroepservaringperiode en medewerkers voor de duur van een project. De BNA en de bonden hebben afgesproken dat met deelnemers aan de beroepservaringsperiode langer

Nieuwe modelcontracten beschikbaar

Inloggen op BNA

(Sluiten)