Uitspraken

Het College van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de leden van de BNA hun beroep uitoefenen en de gedragsregels in acht nemen.

Hieronder de uitspraken van het College van Toezicht en de Raad van Beroep vanaf 2009.

2018

D17.009
Klachten deels gegrond (voor wat betreft het niet deugdelijk op schrift vastleggen van de opdracht en voor wat betreft de communicatie en voorlichting) en voor het overige ongegrond (voor wat betreft de klachten die samenhangen met de honorering). Onderdeel van de kernwaarde Professionaliteit, is dat de architect in de relatie met de opdrachtgever zorgt voor heldere communicatie en voorlichting. Hoewel van een opdrachtgever verwacht mag worden dat hij het proces nauwkeurig volgt en alert is op eventuele miscommunicatie en/of fouten, is het de taak van de architect om ervoor zorg te dragen dat over en weer duidelijk is en overeenstemming bestaat over wat gebouwd gaat worden. De architect dient continu aandacht te schenken aan de communicatie met de opdrachtgever en een dossier op te bouwen, ook als de opdrachtgever daar niet om vraagt. Dat heeft de architect in dit geval nagelaten. Waarschuwing.

D17.007
Klachten deels gegrond (voor wat betreft het niet deugdelijk op schrift vastleggen van de opdracht) en voor het overige ongegrond (voor wat betreft de klachten die zien op onvoldoende bekwaamheid, deskundigheid, belangenbehartiging, voorlichting en integriteit). Een clash tussen twee werelden: de wereld van de generatiegenoten opdrachtgever en architect (beiden zeventigers) en de wereld van de vertegenwoordiger tevens schoonzoon van opdrachtgever. Het College acht het onterecht dat de schoonzoon de werkwijze van de architect achteraf wil (laten) beoordelen naar de (zakelijke) professionele maatstaven die bijvoorbeeld van een projectontwikkelaar of een groot architectenbureau verwacht mogen worden. Achteraf kan mogelijk geconcludeerd worden dat de opdracht een “maatje te groot” was voor de architect, maar dat was aan het begin niet duidelijk en de opdrachtgever en de architect hebben zich samen gaandeweg in een steeds ingewikkelder project begeven. De architect wist zich daarbij steeds gesteund door andere door (of namens) de opdrachtgever ingeschakelde professionals, zoals de planoloog, de makelaar en de notaris. Waarschuwing.

D17.005
Verweer verworpen dat College niet-ontvankelijk is omdat de coöperatie die de opdracht aanvaardde geen lid is van de BNA. Onder de omstandigheden van dit geval oordeelt het College dat de BNA Gedragscode waaraan [architect] en haar ontwerpbureau zich hebben onderworpen zich mede uitstrekt tot opdrachten die worden aanvaard door de coöperatie waarin zij werkt, zodat de coöperatie voor zover het deze klacht betreft heeft te gelden als lid.
– Klacht (grotendeels) gegrond; kernwaarden van professioneel handelen en integriteit geschonden. Het College heeft bij de vraag welke maatregel passend is, in de overwegingen betrokken dat de handelwijze van verweerders dermate onprofessioneel was, dat niet een waarschuwing maar een berisping op zijn plaats is.

D17.004
Klacht dat architectenbureau de kernwaarden professionaliteit en integriteit zou hebben geschonden: ongegrond.  Anders dan [klagers] blijkbaar menen, is een architect niet gehouden zich zonder meer te committeren aan de visie van de opdrachtgever, maar heeft hij wat dit betreft een eigen verantwoordelijkheid.

2017

D17.003
Met klager is het College van oordeel dat verweerster klager onvoldoende heeft begeleid en geïnformeerd, o.a. nu van een architect als onafhankelijk adviseur mag worden verwacht dat het te besteden budget in een vroeg stadium expliciet ter sprake wordt gebracht, hetgeen niet is gebeurd. Schending hoofdregel (gedragsregels die golden tot 1 januari 2016). Waarschuwing

D17.002
Klacht over alle drie de kernwaarden van de BNA-Gedragscode: ongegrond. De zorg van een BNA-architect omvat ook de participanten in de processen waarbij de architect in zijn beroepsuitoefening is betrokken. Daaruit leidt het College af dat van een BNA-architect in beginsel mag worden verwacht afspraken over de samenwerking met collega’s en andere participanten tijdig op papier te zetten. In deze concrete casus is er echter twijfel over de vraag of dit stadium al was bereikt. Temeer nu klager niet een consument is maar een professional, is in dit geval naar het oordeel van het College nog geen grens overschreden.

D16.002
Het ligt – zo blijkt ook uit voorgaande beslissingen van het College van Toezicht en de Raad van Beroep – op de weg van de architect om misverstanden over mogelijk irrealistische verwachtingen tijdig uit de weg ruimen, door zo helder mogelijk te opereren, bij voorkeur door schriftelijke vastlegging.

Nu er een duidelijk onderscheid dient te zijn tussen de vertrouwenspositie van onafhankelijk en deskundig adviseur en standaard (online) verkoopmethoden, schept het online noemen van bedragen de verplichting tegenover potentiële opdrachtgevers om expliciet duidelijk te maken wat wel en wat niet onder dit bedrag wordt begrepen, en of en in hoeverre daaraan verwachtingen voor toekomstige (replica)projecten kunnen worden ontleend.
Schending hoofdregel, waarschuwing.

D 17.001
Schending van regel 6 van de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, integriteit & professionaliteit (opdracht niet op schrift vastgelegd). Zes overige klachten ongegrond. Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D 16.003
Klacht over gedrag uit 2015, toetsing aan (oude) Gedragsregels. Schending gedragsregel 4.1 (volstrekt onvoldoende deskundigheid en vakbekwaamheid), gedragsregel 4.2 (niet vastleggen opdracht) en hoofdregel (ontwerpen gemaakt die niet realiseerbaar waren binnen budget; geen adequate oplossing geboden voor gemaakte fouten; slecht gecommuniceerd; geen enkel respect voor het College van Toezicht en de door de vereniging aan het College van Toezicht opgedragen taak; op diverse momenten en op verschillende manieren evident gehandeld in strijd met de door de BNA voorgeschreven normen en zich op een voor een BNA-lid onwaardige manier gedragen; in 2012 al berisping voor in alle opzichten vergelijkbaar gedrag). College van Toezicht legt maatregel van berisping op en doet voordracht aan het bestuur tot ontzetting van de architect uit het lidmaatschap van de BNA.

2016

D 16.001
Het College van Toezicht legt verweerder de maatregel van een waarschuwing op.

D15.004
Verweerder heeft zich naar het oordeel van het College wat betreft de budgetbewaking onvoldoende professioneel gedragen en daarmee de hoofdregel geschonden. De klacht is derhalve gegrond. Waarschuwing (CvT).

2015

D15.001
Schending van de hoofdregel (als directievoerder heeft de architect de klager onvoldoende deskundig terzijde gestaan en de belangen van de klager onvoldoende behartigd). Voor wat betreft het vastleggen van de opdracht (gedragsregel 4.2) wordt de klacht ongegrond verklaard. Maatregel van berisping en veroordeling in de kosten van behandeling van klager (CvT)

2014

D13.007
Schending van de hoofdregel (architect adviseerde aan klager een uitvoeringsconstructie die buitengewoon ondoorzichtig was en gaf tevens op ondoorzichtige wijze op basis van die constructie uitvoering aan de opdracht) Onvoldoende aannemelijk dat tevens gedragsregel 2.4 is geschonden, nu verweerder dit verwijt gemotiveerd heeft weersproken. Maatregel van berisping (CvT).

Raad van Beroep: bekrachtigt de uitspraak van het College van Toezicht van 16 december 2014.

D14.001
Schending van de hoofdregel (architect heeft opdrachtgevers niet gewaarschuwd voor het risico van substantiële budgetoverschrijding). Maatregel van berisping (CvT).

D13.004
Geen schending van de hoofdregel (wijze van declareren en de wijze van incasseren van vorderingen) en van gedragsregel 4.2 (wijze van vastleggen van de opdrachten, tenaamstelling opdracht). Klacht ongegrond verklaard (CvT).

D13.005
Schending van de hoofdregel (door de architect is onvoldoende duidelijkheid verschaft over zijn verschillende rollen en belangen). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D12.007
Schending van de hoofdregel en gedragsregel 4.2 (architect dient zijn opdrachtgever te waarschuwen tegen overspannen verwachtingen en hem op heldere en reeele wijze te informeren over zijn plannen; niet deugdelijke vastlegging van afspraken). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

Klacht over het niet bewaken door de architect van uniciteit/uniek karakter van het ontwerp dat deze voor zijn opdrachtgevers had gemaakt. Raad van Beroep: een opdrachtgever van een BNA-architect mag in het algemeen verwachten, ook zonder dat de overeenkomst dat expliciet bepaalt, dat de architect het in zijn opdracht gemaakte ontwerp in beginsel niet zal herhalen of kopiëren ten behoeve van anderen. Maar in dit geval was daarvan geen sprake. Het bestaan van (sterke) stijlverwantschap impliceert nog niet een eerder ontwerp wordt herhaald of gekopieerd. Klacht tegen architect dat deze heeft verzuimd om afspraken goed vast te leggen (waardoor mede de discussie is ontstaan), gegrond verklaard.

2013

D13.002
Schending van de hoofdregel (architect adviseerde aan klager een uitvoeringsconstructie die buitengewoon ondoorzichtig was en gaf tevens op ondoorzichtige wijze op basis van die constructie uitvoering aan de opdracht). Schending van gedragsregel 4.2 (architect legde de wederzijdse rechten en plichten in de overeenkomst met klager onvoldoende helder vast) Maatregel van berisping (CvT).

Wat betreft de op te leggen maatregel overweegt de Raad dat de gegronde klachten betrekking hebben op wezenlijke aspecten van een behoorlijke taakvervulling van de architect overeenkomstig de Gedragsregels van de BNA. Met het College oordeelt de Raad deze schending van de Gedragsregels dermate cruciaal dat de maatregel van berisping passend is.

Anders dan klaagster in hoger beroep heeft betoogd, bestaat echter geen grond voor een zwaardere maatregel. Dat klaagster door “de Architect” zou zijn ‘opgelicht’ is niet aannemelijk geworden. Het moge zo zijn dat “de Architect” ten aanzien van (de besteding van) de door (Cproject) BV ontvangen gelden het nodige heeft moeten uitleggen, en wellicht in een civiele procedure nog aanvullend zal moeten uitleggen, enigerlei vorm van kwade trouw van “de Architect” heeft de Raad vooralsnog niet geconstateerd. “de Architect” is weliswaar wezenlijk tekortgeschoten in de ingevolge de Gedragsregels vereiste transparantie, duidelijkheid en voorlichting, maar dat hij ‘misbruik’ heeft gemaakt van de door hem gevolgde werkwijze, of heeft ‘gesjoemeld’ of gelden ‘ten eigen bate heeft aangewend’, zoals klaagster heeft betoogd, is niet aannemelijk geworden.

D13.001
Schending van de hoofdregel (heimelijk opnemen van telefoongesprekken met de opdrachtgever). Maatregel van berisping opgelegd en veroordeling tot betaling van een bijdrage in de kosten (CvT).

Heimelijk opnemen door architect van zijn telefoongesprekken met de opdrachtgever, is in beginsel in strijd met de Gedragsregels (hoofdregel).

D12.006
Schending van gedragsregel 5.4 (erkenning geven aan aandeel collega’s); geen schending van gedragsregel 5.1 (respecteren en erkennen van rechten en plichten van en tussen collega’s). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

2012

D12.004
Schending van gedragsregel 4.2 (deugdelijk vastleggen van de opdracht). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D12.003
Geen schending van gedragsregel 5.2 (collegiaal overleg door opvolgend architect). Klacht ongegrond verklaard (CvT).

D11.005
Schending van gedragsregel 5.3 (overleg met oorspronkelijke architect). Maatregel van berisping opgelegd (CvT).

D11.004
Schending van gedragsregels 1 (onafhankelijk, deskundig en verantwoordelijk adviseur) en 4.2 ( deugelijk vastleggen van de opdracht). Maatregel van berisping opgelegd (CvT).

2011

D11.003.
Schending van gedragsregel 1 (onafhankelijk, deskundig en verantwoordelijk adviseur). Maatregel van berisping opgelegd (CvT).

D10.006.
Geen schendig van gedragsregels 1(onafhankelijk, deskundig en verantwoordelijk adviseur)en 4.1 (beschikken over voldoende deskundigheid en capaciteit) (CvT).

D10.004.
Schending van gedragsregel 4.1 (beschikken over voldoende deskundigheid en capaciteit). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

2010

D10.003.
Schending van gedragsregel 4.2 (deugdelijk vastleggen van de opdracht). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

2009

D09.003.
Schending van gedragsregel 5.2 (overleg door opvolgend architect)Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D09.001.
Schending van gedragsregel 4.1 ((beschikken over voldoende deskundig en capiciteit)Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D08.009.
Schending van gedragsregel 4.2 (deugelijk vastleggen van de opdracht)Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D08.008.
Schending van gedragsregel 1 ((onafhankelijk, deskundig en verantwoordelijk adviseur) en 4.2 (deugelijk vastleggen van de opdracht)Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 apr, 2019

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Nieuws / 16 apr, 2019

Leve de architectuur, vier de verschillen!

Update:  De discussie over de renovatie van Het Binnenhof zwelt met de dag aan. Adriaan Mout (LEVS Architecten) schreef een prikkelende blog op de Cobouw.nl en BNA-lid Joost Ector sprak er met wijze woorden over

Leve de architectuur, vier de verschillen!

Nieuws / 16 apr, 2019

Concept handvatten voor concrete aanpak circulair bouwen gereed

Drie actieteams van CB’23 (Circulair Bouwen 2023) hebben ieder een concept leidraad opgesteld met handvatten voor de concrete aanpak van circulair bouwen: Actieteam Framework circulair bouwen, Actieteam Paspoorten voor de bouw en Actieteam Meten van

Concept handvatten voor concrete aanpak circulair bouwen gereed

Nieuws / 12 apr, 2019

Architectenbureaus werken samen met BNA aan BIM-handreiking ILS ontwerpfases

Samen met ruim 26 bureaus werkt BNA sinds afgelopen november aan een handreiking ILS ontwerpfases voor BIM-projecten. Het doel van de handreiking is de communicatie tussen architect, adviseurs enerzijds en opdrachtgevers en bouwbedrijven anderzijds over

Architectenbureaus werken samen met BNA aan BIM-handreiking ILS ontwerpfases

Inloggen op BNA

(Sluiten)