Uitspraken

Het College van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de leden van de BNA hun beroep uitoefenen en de gedragsregels in acht nemen.

Hieronder de uitspraken van het College van Toezicht en de Raad van Beroep vanaf 2009.

2017

D17.003
Met klager is het College van oordeel dat verweerster klager onvoldoende heeft begeleid en geïnformeerd, o.a. nu van een architect als onafhankelijk adviseur mag worden verwacht dat het te besteden budget in een vroeg stadium expliciet ter sprake wordt gebracht, hetgeen niet is gebeurd. Schending hoofdregel (gedragsregels die golden tot 1 januari 2016). Waarschuwing

D17.002
Klacht over alle drie de kernwaarden van de BNA-Gedragscode: ongegrond. De zorg van een BNA-architect omvat ook de participanten in de processen waarbij de architect in zijn beroepsuitoefening is betrokken. Daaruit leidt het College af dat van een BNA-architect in beginsel mag worden verwacht afspraken over de samenwerking met collega’s en andere participanten tijdig op papier te zetten. In deze concrete casus is er echter twijfel over de vraag of dit stadium al was bereikt. Temeer nu klager niet een consument is maar een professional, is in dit geval naar het oordeel van het College nog geen grens overschreden.

D16.002
Het ligt – zo blijkt ook uit voorgaande beslissingen van het College van Toezicht en de Raad van Beroep – op de weg van de architect om misverstanden over mogelijk irrealistische verwachtingen tijdig uit de weg ruimen, door zo helder mogelijk te opereren, bij voorkeur door schriftelijke vastlegging.

Nu er een duidelijk onderscheid dient te zijn tussen de vertrouwenspositie van onafhankelijk en deskundig adviseur en standaard (online) verkoopmethoden, schept het online noemen van bedragen de verplichting tegenover potentiële opdrachtgevers om expliciet duidelijk te maken wat wel en wat niet onder dit bedrag wordt begrepen, en of en in hoeverre daaraan verwachtingen voor toekomstige (replica)projecten kunnen worden ontleend.
Schending hoofdregel, waarschuwing.

D 17.001
Schending van regel 6 van de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, integriteit & professionaliteit (opdracht niet op schrift vastgelegd). Zes overige klachten ongegrond. Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D 16.003
Klacht over gedrag uit 2015, toetsing aan (oude) Gedragsregels. Schending gedragsregel 4.1 (volstrekt onvoldoende deskundigheid en vakbekwaamheid), gedragsregel 4.2 (niet vastleggen opdracht) en hoofdregel (ontwerpen gemaakt die niet realiseerbaar waren binnen budget; geen adequate oplossing geboden voor gemaakte fouten; slecht gecommuniceerd; geen enkel respect voor het College van Toezicht en de door de vereniging aan het College van Toezicht opgedragen taak; op diverse momenten en op verschillende manieren evident gehandeld in strijd met de door de BNA voorgeschreven normen en zich op een voor een BNA-lid onwaardige manier gedragen; in 2012 al berisping voor in alle opzichten vergelijkbaar gedrag). College van Toezicht legt maatregel van berisping op en doet voordracht aan het bestuur tot ontzetting van de architect uit het lidmaatschap van de BNA.

2016

D 16.001
Het College van Toezicht legt verweerder de maatregel van een waarschuwing op.

D15.004
Verweerder heeft zich naar het oordeel van het College wat betreft de budgetbewaking onvoldoende professioneel gedragen en daarmee de hoofdregel geschonden. De klacht is derhalve gegrond. Waarschuwing (CvT).

2015

D15.001
Schending van de hoofdregel (als directievoerder heeft de architect de klager onvoldoende deskundig terzijde gestaan en de belangen van de klager onvoldoende behartigd). Voor wat betreft het vastleggen van de opdracht (gedragsregel 4.2) wordt de klacht ongegrond verklaard. Maatregel van berisping en veroordeling in de kosten van behandeling van klager (CvT)

2014

D13.007
Schending van de hoofdregel (architect adviseerde aan klager een uitvoeringsconstructie die buitengewoon ondoorzichtig was en gaf tevens op ondoorzichtige wijze op basis van die constructie uitvoering aan de opdracht) Onvoldoende aannemelijk dat tevens gedragsregel 2.4 is geschonden, nu verweerder dit verwijt gemotiveerd heeft weersproken. Maatregel van berisping (CvT).

Raad van Beroep: bekrachtigt de uitspraak van het College van Toezicht van 16 december 2014.

D14.001
Schending van de hoofdregel (architect heeft opdrachtgevers niet gewaarschuwd voor het risico van substantiële budgetoverschrijding). Maatregel van berisping (CvT).

D13.004
Geen schending van de hoofdregel (wijze van declareren en de wijze van incasseren van vorderingen) en van gedragsregel 4.2 (wijze van vastleggen van de opdrachten, tenaamstelling opdracht). Klacht ongegrond verklaard (CvT).

D13.005
Schending van de hoofdregel (door de architect is onvoldoende duidelijkheid verschaft over zijn verschillende rollen en belangen). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D12.007
Schending van de hoofdregel en gedragsregel 4.2 (architect dient zijn opdrachtgever te waarschuwen tegen overspannen verwachtingen en hem op heldere en reeele wijze te informeren over zijn plannen; niet deugdelijke vastlegging van afspraken). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

Klacht over het niet bewaken door de architect van uniciteit/uniek karakter van het ontwerp dat deze voor zijn opdrachtgevers had gemaakt. Raad van Beroep: een opdrachtgever van een BNA-architect mag in het algemeen verwachten, ook zonder dat de overeenkomst dat expliciet bepaalt, dat de architect het in zijn opdracht gemaakte ontwerp in beginsel niet zal herhalen of kopiëren ten behoeve van anderen. Maar in dit geval was daarvan geen sprake. Het bestaan van (sterke) stijlverwantschap impliceert nog niet een eerder ontwerp wordt herhaald of gekopieerd. Klacht tegen architect dat deze heeft verzuimd om afspraken goed vast te leggen (waardoor mede de discussie is ontstaan), gegrond verklaard.

2013

D13.002
Schending van de hoofdregel (architect adviseerde aan klager een uitvoeringsconstructie die buitengewoon ondoorzichtig was en gaf tevens op ondoorzichtige wijze op basis van die constructie uitvoering aan de opdracht). Schending van gedragsregel 4.2 (architect legde de wederzijdse rechten en plichten in de overeenkomst met klager onvoldoende helder vast) Maatregel van berisping (CvT).

Wat betreft de op te leggen maatregel overweegt de Raad dat de gegronde klachten betrekking hebben op wezenlijke aspecten van een behoorlijke taakvervulling van de architect overeenkomstig de Gedragsregels van de BNA. Met het College oordeelt de Raad deze schending van de Gedragsregels dermate cruciaal dat de maatregel van berisping passend is.

Anders dan klaagster in hoger beroep heeft betoogd, bestaat echter geen grond voor een zwaardere maatregel. Dat klaagster door “de Architect” zou zijn ‘opgelicht’ is niet aannemelijk geworden. Het moge zo zijn dat “de Architect” ten aanzien van (de besteding van) de door (Cproject) BV ontvangen gelden het nodige heeft moeten uitleggen, en wellicht in een civiele procedure nog aanvullend zal moeten uitleggen, enigerlei vorm van kwade trouw van “de Architect” heeft de Raad vooralsnog niet geconstateerd. “de Architect” is weliswaar wezenlijk tekortgeschoten in de ingevolge de Gedragsregels vereiste transparantie, duidelijkheid en voorlichting, maar dat hij ‘misbruik’ heeft gemaakt van de door hem gevolgde werkwijze, of heeft ‘gesjoemeld’ of gelden ‘ten eigen bate heeft aangewend’, zoals klaagster heeft betoogd, is niet aannemelijk geworden.

D13.001
Schending van de hoofdregel (heimelijk opnemen van telefoongesprekken met de opdrachtgever). Maatregel van berisping opgelegd en veroordeling tot betaling van een bijdrage in de kosten (CvT).

Heimelijk opnemen door architect van zijn telefoongesprekken met de opdrachtgever, is in beginsel in strijd met de Gedragsregels (hoofdregel).

D12.006
Schending van gedragsregel 5.4 (erkenning geven aan aandeel collega’s); geen schending van gedragsregel 5.1 (respecteren en erkennen van rechten en plichten van en tussen collega’s). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

2012

D12.004
Schending van gedragsregel 4.2 (deugdelijk vastleggen van de opdracht). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D12.003
Geen schending van gedragsregel 5.2 (collegiaal overleg door opvolgend architect). Klacht ongegrond verklaard (CvT).

D11.005
Schending van gedragsregel 5.3 (overleg met oorspronkelijke architect). Maatregel van berisping opgelegd (CvT).

D11.004
Schending van gedragsregels 1 (onafhankelijk, deskundig en verantwoordelijk adviseur) en 4.2 ( deugelijk vastleggen van de opdracht). Maatregel van berisping opgelegd (CvT).

2011

D11.003.
Schending van gedragsregel 1 (onafhankelijk, deskundig en verantwoordelijk adviseur). Maatregel van berisping opgelegd (CvT).

D10.006.
Geen schendig van gedragsregels 1(onafhankelijk, deskundig en verantwoordelijk adviseur)en 4.1 (beschikken over voldoende deskundigheid en capaciteit) (CvT).

D10.004.
Schending van gedragsregel 4.1 (beschikken over voldoende deskundigheid en capaciteit). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

2010

D10.003.
Schending van gedragsregel 4.2 (deugdelijk vastleggen van de opdracht). Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

2009

D09.003.
Schending van gedragsregel 5.2 (overleg door opvolgend architect)Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D09.001.
Schending van gedragsregel 4.1 ((beschikken over voldoende deskundig en capiciteit)Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D08.009.
Schending van gedragsregel 4.2 (deugelijk vastleggen van de opdracht)Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

D08.008.
Schending van gedragsregel 1 ((onafhankelijk, deskundig en verantwoordelijk adviseur) en 4.2 (deugelijk vastleggen van de opdracht)Maatregel van waarschuwing opgelegd (CvT).

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 22 mrt 2018

BNA Live 2018: Groningen

  • Type: overig
  • Locatie: De Zwarte Hond
  • Organisatie: BNA
  • Onderwerp: BNA BNA Netwerken
BNA Live 2018: Groningen

do 22 mrt 2018

BNA Live 2018: Enschede

  • Type: overig
  • Locatie: IAA architecten, Enschede
  • Organisatie: BNA
  • Onderwerp: BNA BNA Netwerken
BNA Live 2018: Enschede

Nieuws / 19 mrt, 2018

Vaste Kamercommissie agendeert beter aanbesteden architecten

In een speciale bijeenkomst van MKB-Nederland met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat op 14 maart jl. heeft BNA-directeur Fred Schoorl een toezegging gekregen voor architecten en creatieve industrie over aanbesteden. Zijn kritische

Vaste Kamercommissie agendeert beter aanbesteden architecten

Nieuws / 15 mrt, 2018

Onderhandelingsresultaat over loonontwikkeling 2018-2019

Op donderdag 8 maart 2018 heeft de cao-delegatie van de BNA een onderhandelingsresultaat bereikt over de loonontwikkeling 2018-2019. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 (die afloopt op 28 februari 2019) afhankelijk

Onderhandelingsresultaat over loonontwikkeling 2018-2019

Nieuws / 13 mrt, 2018

Jonge bureaus: van start-up naar scale-up

De creatieve industrie floreert, start-ups schieten overal de grond uit en tal van incubators en accelerators proberen de meest innovatieve ideeën tot een succes te maken. Ook de bouwsector groeit, waarvan ook startende architectenbureaus kunnen profiteren.

Jonge bureaus: van start-up naar scale-up

Nieuws / 13 mrt, 2018

Krijgt Bouwbesluit betere toegankelijkheidsregels?

Minister De Jonge ontvouwde zaterdag 3 maart in een vraaggesprek in het tv-programma KASSA plannen om minister Ollongren te vragen het Bouwbesluit aan te passen. Hij deed deze uitspraak bij de uitreiking van de prijs

Krijgt Bouwbesluit betere toegankelijkheidsregels?

Inloggen op BNA

(Sluiten)