De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

BNA streeft naar een gezonde selectiecultuur

18 februari 2019

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de Commissie bepaalt dat de gunningsmethodiek bij aanvang van de aanbesteding volledig kenbaar gemaakt moet worden. Vanuit Beter aanbesteden is er aandacht voor een redelijke tenderkostenvergoeding bij afgebroken aanbestedingen en een goed, laagdrempelige rechtsbescherming om disproportionaliteit effectief aan te kunnen kaarten.

Bekendmaken nadere gunningscriteria
Meestal meldt de aanbesteder in de selectiefase van de aanbesteding uitsluitend dat hij voornemens is om de opdracht te gunnen op basis van de meest economisch voordelige inschrijving (EMVI). Wat dat precies inhoudt weigert de aanbesteder te vermelden, dat wordt pas gecommuniceerd in de inschrijvingsfase. Dat maakt het verdraaid lastig om een weloverwogen businesscase te maken voor deelname aan de tender. Het is de vraag of dat juridisch gezien mag. Aanbestedingswet artikel 2.115 stelt nadrukkelijk dat de afzonderlijke gunningscriteria en de weging daarvan kenbaar gemaakt moeten worden in de aankondiging (en dus niet eerst in de gunningsleidraad). In haar onlangs gepubliceerde advies #482 overweegt de Commissie van Aanbestedingsexperts dat het niet toegestaan is om pas in de gunningsleidraad de nadere gunningscriteria te specificeren. Met dit advies in de hand hebben architecten vanaf nu extra ammunitie om aanbesteders te bewegen om reeds in de selectiefase duidelijkheid te verstrekken over de te hanteren gunningsmethodiek.

Uitsluiten tenderkostenvergoeding disproportioneel
Vaak sluiten aanbesteders elke vorm van vergoeding uit als de aanbesteding voortijdig afgebroken wordt. Het bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding acht Staatssecretaris Keijzer onwenselijk. Daarom heeft zij de Tweede Kamer tijdens het debat over Beter Aanbesteden in oktober toegezegd om de Adviesgroep Gids Proportionaliteit om een advies uit te brengen voor aanpassing van de Gids Proportionaliteit. Dat advies is onlangs gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De Adviesgroep vindt aanpassing van de Gids niet nodig, het bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding is disproportioneel en dus in strijd met het bepaalde in de Gids. Desgevraagd ziet de Adviesgroep wel mogelijkheid om de Gids dusdanig aan te passen dat het bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding expliciet als disproportioneel bestempeld wordt. Staatssecretaris Keijzer wil de Gids Proportionaliteit op dit punt aanvullen.

Onderzoek rechtsbescherming
In opdracht van het Ministerie EZK onderzoekt KWINK groep momenteel de rechtsbescherming bij aanbestedingen. De BNA is vertegenwoordigd in de klankbordgroep bij dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats onder de paraplu van Beter Aanbesteden. De Tweede Kamer heeft signalen ontvangen dat de rechtsbescherming bij aanbesteden niet naar behoren functioneert.  Ondernemers stellen dat het toch vooral “slikken of stikken” is bij tenders. Klagen of procederen heeft volgens hen geen enkele zin. Onderdeel van het onderzoek is een online enquête om de knelpunten en mogelijke verbeteringen in kaart te brengen. Deze enquête zal begin maart gepubliceerd worden.  De BNA roept alle architecten op om deze enquête in te vullen en zo bij te dragen aan een verdere verbetering van de aanbestedingspraktijk. Zodra de enquête online beschikbaar is, zal de BNA hiervan melding maken.

Advies # 482 van de Commissie van Aanbestedingsexperts
Advies tenderkostenvergoeding en reactie van Staatssecretaris Mona Keijzer

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 04 mrt, 2019

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Als architect kun je een beroep doen op rechtsbescherming wanneer je in een aanbestedingsprocedure geconfronteerd wordt met voorwaarden en/of beslissingen van de aanbesteder, die niet stroken met de aanbestedingsregels. Wanneer de aanbesteder geen gehoor geeft,

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Nieuws / 05 feb, 2019

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Architecten, ingenieurs, installateurs en softwareleveranciers vechten tegen buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s in contracten. ‘De gewoonte is gegroeid om de projectrisico’s zoveel mogelijk op het bordje van adviseurs te leggen. Die kunnen zich hiertegen nauwelijks verzekeren. Een opdracht

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 23 okt, 2018

Nationale handreiking tenderkostenvergoeding gepubliceerd

De nieuwe Handreiking Tenderkostenvergoeding helpt aanbesteders, waaronder gemeenten, om de tenderkosten te beteugelen en als het niet anders kan een redelijke tenderkostenvergoeding vast te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat

Nationale handreiking tenderkostenvergoeding gepubliceerd

Inloggen op BNA

(Sluiten)