BNA Gedragscode

De BNA-leden hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij het vak willen uitoefenen en over de manier waarop hun branchevereniging moet functioneren. Deze afspraken zijn vastgelegd in statuten, reglementen, richtlijnen, adviezen en gedragscodes. Ze zijn vanaf deze pagina te downloaden.

Sportpark Willem Alexander, inzending Gebouw van het Jaar 2017

Alle leden zijn verplicht de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit & Professionaliteit, in acht te nemen. Deze geeft aan hoe de leden zich bij de uitoefening van hun beroep willen gedragen en hoe ze zich willen opstellen ten opzichte van de samenleving, hun opdrachtgevers, bouwpartners, collega’s en medewerkers. De gedragscode is gestoeld op drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit.

Verantwoordelijkheid

Het BNA-bureau is zich bewust van het publieke belang van het functioneren in het maatschappelijk verkeer en van de bijdrage die het BNA-bureau bij de uitoefening van het beroep van architect kan leveren aan de ontwikkeling van de ruimtelijke omgeving. Het BNA-bureau weet zich verantwoordelijk voor de werkzaamheden en handelt binnen het kader van de opdracht met respect voor mens, samenleving en milieu. Als werkgever én als opdrachtnemer handelt het BNA-bureau te allen tijde volgens de uitgangspunten van inclusiviteit en (gender)diversiteit, waarbij het BNA-bureau iedereen - ongeacht geslacht, (etnische) achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of (arbeids)beperking – met respect en op basis van gelijkwaardigheid behandelt. De zorg van het BNA-bureau geldt zowel de gebouwde en ongebouwde omgeving, als de participanten in de processen waar het BNA-bureau uit hoofde van beroepsuitoefening bij betrokken is.

Integriteit

Het BNA-bureau oefent het beroep van architect uit naar eer en geweten. Het BNA-bureau maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en respecteert de principes van goed werkgeverschap. Als opdrachtnemer behartigt het BNA-bureau in een vertrouwenspositie onafhankelijk de belangen van de opdrachtgever, zonder zich op onoorbare wijze te laten beïnvloeden door nevenbelangen. Het BNA-bureau behandelt de in het kader van de opdracht verkregen vertrouwelijke informatie als zodanig.

Professionaliteit

Bij de uitoefening van het beroep van architect handelt het BNA-bureau competent en vakbekwaam. Het BNA-bureau zorgt ervoor de beschikking te hebben over de voor de werkzaamheden benodigde kennis, vaardigheden, financiële en technische middelen. Professionaliteit blijkt ook uit het vermogen om processen adequaat in te richten en aan te sturen en uit een solide bedrijfsvoering. Het BNA-bureau draagt bij aan een goede werkrelatie met collega’s en andere participanten in het bouwproces. Het BNA-bureau zorgt in de relatie met de opdrachtgever voor heldere communicatie en voorlichting.